کیت پلاسما به شبکه برق متصل شده و مصرف برق را تا30% کاهش میدهد. امواج پلاسما درمحیط درون دستگاه کانال شده و به جریان برق می افزاید

اندازه کوچک دستگاه باعث میشود تا دستگاه در داخل ساختمان به راحتی جای گیرد بدونه انکه به نظر اید. دوپیکربندی متفاوت به شرح زیر میباشد

دستگاه را میتوان مستقیما به بار متصل کرد. حداکثر بار مجاز1 کیلووات بر هر واحد میباشد. دستگاه میتواند به پریزهای مختلف برق در داخل ساختمان متصل شود. هر دستگاه  مساحت 50 متر مربع را پوشش میدهد. در هر دو حال به فرایند راه اندازی نیاز است